تصاویر بیمارستان

۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ۲
حماسه ۹ دی روز بصیرت و میثاق با ولایت
بيمارستان وليعصر(عج) مشگين شهر