تصاویر بیمارستان

۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ۷
بيمارستان وليعصر(عج) مشگين شهر