تصاویر بیمارستان

۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ۲
رمضان
بيمارستان وليعصر(عج) مشگين شهر