واحد سلامت خانواده و جمعیت

مسئول واحد:

پروین محمودی (کاردان مامایی)

کارشناسان واحد:

سرتاج قوسی (کاردان مامایی)

لیلا رمضانی (کارشناس بهداشت خانواده )

شماره تماس: ۳۲۴۲۸۴۰۲ داخلی ۲۱