واحد سلامت خانواده و جمعیت

مسئول واحد:

پروین محمودی (کاردان مامایی)

کارشناسان واحد:

لیلا رمضانی (کارشناس بهداشت خانواده)

حمیرا وکیلی (کارشناس مامایی)

شماره تماس: ۳۲۴۲۸۴۰۲ داخلی ۲۱

 

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۶