واحد سلامت روان

مسئول واحد:

فرشته عبدی (ارشد بهداشت روان)

شماره تماس مستقیم:

۳۲۴۲۶۸۰۱-۲

شماره داخلی:

۱۵

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۵