واحد آموزشگاه بهورزی

مدیر آموزشگاه بهورزی:

فیروزه فیض الهی (کارشناس مامایی)

کارکنان واحد: سارا دهستانی (کارشناس مامایی)

پست الکترونیکی واحد: . beh.kh@arums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۲۴۲۷۱۱۹- ۰۴۵ داخلی ۵۲