واحد بهداشت دهان و دندان

مسئول واحد:

دکتر حیدر عباس زاده (داندانپزشک)

شماره تماس مستقیم:

۳۲۴۲۶۸۰۱-۲

شماره داخلی:

۱۹
آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۵