امور دارویی مرکز بهداشت

مسئول واحد:

محسن شهنوازی

شماره تماس مستقیم:

۳۲۴۳۴۷۱۸

شماره داخلی:

۱۸

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۳۹۵