آزمایشگاه مرکز بهداشت

مسئول واحد:

رسول میرزایی

پست الکترونیکی واحد: azm.kh@arums.ac.ir

شماره تما س: ۳۲۴۲۷۴۱۵ داخلی: ۲۳

کادر شاغل:

زهرا باقرزاده

ملاحت نجف پور

شهلا فخریپور

فریبا کسایی

زهرا احمدی

محمد رضا خلخالی

فاطمه اصلانی

 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۵