واحد بهبود تغذیه

مسئول واحد:

منیژه حقگویی (کارشناس مامایی)

پست الکترونیکی واحد: taj.kh@arums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۲۴۲۶۸۰۳ داخلی: ۱۲

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۵