واحد بهداشت محیط

مسئول واحد:

مهندس بهزاد نظری (کارشناس مهندسی بهداشت محیط)

پست الکترونیکی واحد: MOH.KH@ARUMS.AC.IR

شماره تماس مستقیم: ۳۲۴۳۳۴۱۳ داخلی: ۲۵

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۵