واحد بهداشت حر فه ای

مسئول واحد:
مهندس فاطمه نصیرپور (کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای)
شماره تماس: ۳۲۴۲۲۳۰۹ داخلی ۳۴