حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان خلخال

مسئول واحد:
داود عباسی (کارشناس پرستاری)
تکنسین های شاغل در فوریت خلخال:
هادی طالبی (کارشناس پرستاری)
علی صفایی (کارشناس پرستاری)
اسلام معصومی (کارشناس پرستاری)
راننده و امدادگر:
صالح حضرتقلی زاده
مصلحت علیزاده
نقی موذنی
شماره تماس: ۳۲۴۲۲۰۹۹
 
 
 
 
آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۵