معاونت درمان

معاونت درمان و رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام (ره) خلخال

آقای دکتر اسماعیل صالحی (متخصص کلیه و مجاری ادراری)

شماره تماس :۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۳۱۳

مدیر مرکز:
پرویز وکیلی (کارشناس بهداشت عمومی)
شماره تماس: ۹-۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۰۲
آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۶