معاونت درمان

معاونت درمان و رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام (ره) خلخال
دکتر هادی عطامنش (متخصص بیهوشی)
شماره تماس :۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۳۱۳
مدیر مرکز: 
مهندس علی ملکی (کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست)
شماره تماس: ۹-۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۰۲