معاونت درمان

معاونت درمان و رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام (ره) خلخال

آقای دکتر اسماعیل صالحی (متخصص کلیه و مجاری ادراری)

شماره تماس :۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۳۱۳

مدیر مرکز:
مهندس علی ملکی (کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست)
شماره تماس: ۹-۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۰۲
آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۵