کارشناس نظارت و کنترل کیفی مواد غذایی

سیمین نوری (کارشناس علوم تغذیه)
تلفن تماس: ۳۲۴۲۶۸۰۱-۲ تلفن داخلی: ۴۴