مسئول قرار دادها

مسئول قراردادهای دانشکده:
شعبان شیر علیزاده
تلفن تماس: ۳۲۴۲۷۱۱۸ تلفن داخلی: ۲۹

 

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۵