برای دانشجویان

مدارک لازم برای صدور گواهینامه موقت تحصیلی

 • گواهی تقسیط یاتسویه حساب بدهی صندوق رفاه دانشجویان قابل اخذازاموردانشجویی دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل یامحل سکونت.

 • فیش بانکی بمبلغ ۱۰,۰۰۰( ده هزارریال) ریال واریزشده در بانک ملی بحساب ۱۴/۱۰۸ خزانه داری کل کشور بعنوان حق تمبر.

 • کارت پایان خدمت یامعافیت نظام وظیفه وکپی پشت وروازآن (برای آقایان).

 • گواهی پایان طرح نیروی انسانی وکپی آن (برای رشته های مشمول طرح).

 • یک قطعه عکس ۴× ۳ با زمینه سفید.

 • کپی کارت ملی (پشت و رو)

 • تکمیل فرم درخواست

مدارک لازم جهت اخذ دانشنامه و ریز نمرات

 • اصل گواهی انجام کاردرداخل کشور صادره ازسازمان دولتی یابخش خصوصی معتبر بمیزان تعهدات. درگواهی صادره بایستی تاریخ شروع وپایان کارونیمه وقت یاتمام وقت بودن اشتغال قید شود و دارای تاریخ و شماره و مهر و امضاء معتبر باشد. درغیراین صورت فاقد اعتبار می باشد.

 • اخذ دانشنامه و ریزنمرات دانش آموختگانی که تعهد محضری به وزارت بهداشت یاسازمان های دیگرسپرده اندپس ازانجام یا خرید تعهدات امکان پذیراست.

 • فیش بانکی بمبلغ ۱۰,۰۰۰ (ده هزارریال) بعنوان حق تمبر بحساب شماره۱۴/۱۰۸ خزانه داری کل کشور قابل واریز در شعب بانک ملی سراسرکشور

 • اصل گواهی تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان (ازاموردانشجویی دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل یامحل سکونت اخذشود)

 • ارائه گواهی بیمه یادفترچه بیمه ازسازمان تآمین اجتماعی ویاگواهی کسرمالیات برای گواهی کارصادره ازبخش خصوصی

 • اصل مدرک پایان طرح نیروی انسانی یامعافیت از انجام طرح وکپی آن (برای رشته های مشمول طرح)

 • اصل کارت پایان خدمت یامعافیت نظام وظیفه وکپی پشت وروازآن (برای آقایان)

 • اصل پروانه دائم وکپی آن (برای رشته های دارای پروانه)

 • عودت گواهینامه موقت تحصیلی درصورت اخذ

 • اصل دانشنامه مقطع تحصیلی قبلی دانشگاهی

 • یک قطعه عکس ۴×۳ با زمینه سفید

 • کپی پشت وروازکارت ملی

 • تکمیل فرم درخواست

مدارک لازم جهت اخذ گواهی معدل

 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه و کپی دو طرف آن (برای آقایان)

 • اصل گواهی انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی و کپی آن (برای رشته های مشمول طرح)

 • گواهی تقسیط یا عدم بدهی صندوق رفاه دانشجویان

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۵