دفتر توسعه آموزش

مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده:
آقای مهندس سجاد رحیمی
مرتبه دانشگاهی: مربی
رشته تحصیلی: ارشد مهندسی بهداشت محیط
تلفن: ۳۲۴۳۴۰۴۲
کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده:
خانم باهره غفاری
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
تلفن: ۳۲۴۲۱۹۷۷-۰۴۵
آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۶