دفتر توسعه آموزش

مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده:
آقای دکتر عزیز کامران
مرتبه دانشگاهی: استادیار
رشته تحصیلی: PHD آموزش بهداشت
پست الکترونیکی a.kaamran@arums.ac.ir
تلفن : ۳۲۴۳۴۰۴۲
کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده:
خانم نسرین نظری
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش مامایی
پست الکترونیکی -
تلفن: ۳۲۴۲۱۹۷۷-۰۴۵
آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۵