واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریها

مسئول واحد:
جعفر عطایی (ارشد اپیدمیولوژی)
(مسئول بیماریهای واگیر و غیر واگیر)
کارشناسان واحد:
خانم دکتر صائمه بهبودی (پزشک هماهنگ کننده سل و جذام شهرستان, پزشک مشاوره تالاسمی و ازدواج)
رامین ایمانی (کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)
(کارشناس برنامه های دیابت و فشار خون، فنیل کتنوری, هیپوتیروئیدی، آسم, استئوپورز، ایدز, بیماریهای آمیزشی و عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر)

فریبرز عیسی پور (کارشناس بیماریها)

(کارشناس برنامه بیماریهای تنفسی و آنفلو انزا، بیماریهای منتقله از راه آب و غذا، سرطان و بیماریهای ژنتیکی و تالاسمی)
محرم ولی (کاردان مدیریت امداد و سوانح)
(کارشناس برنامه های ایمن سازی و عوارض واکسن، بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن، زئونوز و مسئول زنجیره سرما)
باهره غفاری (کارشناس پرستاری)
(مسئول هاری، ثبت سوانح و حوادث و ناقلین)

شماره تماس: ۳۲۴۳۴۷۴۷

پست الکترونیکی واحد: bim.kh@arums.ac.ir

اهم وظایف و مسئولیت ها :

الف) آموزش و اطلاع رسانی

آموزش کلیه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم در رابطه با بیماری های مختلف و راههای درمان و پیشگیری از آنها

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار یهای گوناگون به مراجعه کنندگان

ب) برنامه مراقبت

بیماریابی واجرای موازین پیشگیری, پیگیری ودرمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند و مراقبت از بیماریها در اتباع بیگانه

برنامه ریزی وانجام واکسیناسیون طبق برنامه کشوری بر ای گروهای هدف, گروهای خاص و جمعیت های آسیب پذیر

تامین کلیه تجهیزات و ملزومات برنامه ها اعم از واکسن و تجهیزات ایمن سازی، ملزومات بیماریابی, متون آموزشی و فرم ها و دفاتر مورد نیاز ونگهداری آنها درشرایط مناسب و توزیع آنها درسطح مراکزشهرستان

داشتن توانایی لازم جهت مقابله با همه گیری بیماریهای مختلف و اجرای طرحهای ملی

ج) سیستم گزارش

جمع آوری اطلاعات مربوط به سلامت و بیماری درشهرستان وتجزیه وتحلیل آنها بمنظور شناسایی بیماری ها ومشکلات بهداشتی شایع در شهرستان و برنامه ریزی واجرای راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها و ارسال اطلاعات به سطوح بالا

د) همکاری بین بخشی

- تشکیل جلسات درون و برون بخشی توجیهی, کمیته ها, شوراها و نشست های مرتبط با سلامت با ارگانهای ذیر ربط

ه) نظارت و ارزشیابی

-پایش مستمر و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های بهداشتی در سطوح محتلف

با توجه به تغییرات در روند اپیدمیولوژیک بیماری ها وتوجه بیشتر متولیان بهداشت جهانی به همه گیری های خاموش بیماری های غیرواگیر در دو دهه اخیر مدیریت مبارزه با بیماری ها در سطح وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و بالطبع آن مدیریت مبارزه بیماری ها درسطح استان و واحد مبارزه بابیماری ها در سطح شهرستان ها به دو قسمت مجزای مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر تقسیم شده است.