واحد گسترش و توسعه شبکه

مسئول واحد:
جعفر عطایی (کارشناس ارشد اپید میولوژی)
کارشناسان:
رامین ایمانی (ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمانی)
اسماعیل نیاستی (کاردان بیماریها)
خانم پورامام وردی (کاردان مامایی)
سرتاج قوسی (کاردان مامایی)
شماره تماس واحد: ۳۲۴۳۴۷۳۷- ۰۴۵ داخلی ۲۰
پست الکترونیکی : tar.kh@arums.ac.ir
آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۶