واحد گسترش و توسعه شبکه

مسئول واحد:
ایرج اعتبار (کارشناس بیماریها)
کارشناسان:
رامین ایمانی (ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمانی)
اسماعیل نیاستی (کاردان بیماریها) 
خانم پورامام وردی (کاردان مامایی)
سرتاج قوسی (کاردان مامایی)
شماره تماس واحد: ۳۲۴۳۴۷۳۷- ۰۴۵ داخلی ۲۰
پست الکترونیکی : tar.kh@arums.ac.ir
آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۶