واحد گسترش و توسعه شبکه

مسئول واحد:
ایرج اعتبار (کارشناس بیماریها)
کارشناسان:
رامین ایمانی (ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمانی) 
اسماعیل نیاستی (کاردان بیماریها)
سلیمان شاددل (کارشناس بیماریها)
خانم پورامام وردی (کاردان مامایی)
شماره تماس واحد: ۳۲۴۳۴۷۳۷- ۰۴۵ داخلی ۲۰
پست الکترونیکی : tar.kh@arums.ac.ir