واحد فناوری اطلاعات

اسفندیار حقیری
کارشناس بهداشت (مبارزه با بیماریها) 
تلفن :۳۲۴۳۴۷۳۸
پست الکترونیکی: it.khalkhal@arums.ac.ir
آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۵