روابط عمومی

مسئول روابط عمومی:
سید وحید یحیی زاده (فوق لیسانس مدیریت بازرگانی)
تلفن: ۳۲۴۲۲۰۳۶
پست الکترونیکی: rav.eda@arums.ac.ir
آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۳۹۶