امور مالی

رئیس امور مالی:
علیرضا دارائی
تلفن مستقیم: ۳۲۴۲۲۰۹۸    ۴۰تلفن داخلی :
کارشناسان واحد حسابداری:
سرج اله ملکی
عباس عمرانی
مصطفی ابراهیمی
زهرا زمانیان
زهرا خسروی
رابط و بایگان حسابداری:
مرتضی شرقی
تلفن مستقیم:۳۲۴۲۷۱۲۰-۳۲۴۳۱۴۱۲
تلفن داخلی: ۴۵-۴۱
 
 
آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۳۹۵