اطلاعات اقتصادی دانشکده علوم پزشکی خلخال

کد اقتصادی مرکز: ۴۱۱۳۹۹۸۷۷۹۶۳

کد شناسایی ملی مرکز: ۱۴۰۰۰۲۱۳۷۳۸

کد پستی مرکز: ۵۶۸۱۷۶۳۸۹۴

شماره فاکس مرکز (دبیرخانه): ۳۲۴۲۲۳۰۵-۰۴۵

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۵