چشم انداز

• راه اندازی آزمایشگاه هیستوتکنیک
• ایجاد کتابخانه تخصصی برای گروه
• جذب بودجه از مراکز خارج از دانشگاه
• افزایش سطح کیفی و کمی آموزش به دانشجویان پزشکی
• راه اندازی دوره تحصیلات تکمیلی در رشته علوم تشریحی
• تبدیل آزمایشگاه تحقیقاتی جنین شناسی و سلولهای بنیادی به مرکز تحقیقات
• ارائه کارگاه های آموزشی در زمینه کشت سلولی، کار با حیوانات آزمایشگاهی، تحقیقات جنین شناسی و بیولوژی مولکولی
• افزایش کمی و کیفی امکانات و مواد آموزشی مانند افزایش تعداد مولاژ، استخوان، Cadaver ، میکروسکوپ آموزشی و لام های آموزشی، کاربردی نمودن ارائه دروس

 

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۳۹۷