کمیته امر به معروف و نهی از منکر

نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس
دکتر اکبر پیرزاده عضو و رئیس ۳۳۵۳۴۷۳۵ دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو ۳۳۵۳۴۶۹۸
دکتر جعفر محمدشاهی عضو ۳۳۵۳۴۶۷۷ دکتر خاطره عیسی زاده عضو ۳۳۵۳۴۶۷۷
اکبر معصومعلیزاده عضو ۳۳۵۳۴۶۹۷ کاظم آخربین عضو ۳۳۵۳۴۶۹۹
علیرضا احدی عضو ۳۳۵۳۴۶۹۰ حجت الله خانزاده عضو ۳۳۵۳۴۶۸۱
محمد سلیمی عضو ۳۳۵۳۴۷۳۳ دکتر عسگر آرمون عضو ۳۳۵۳۴۷۳۲
وحید فاتحی عضو ۳۳۵۳۴۷۸۳ مریم والی نیا عضو ۳۳۵۳۴۷۸۳
لیلا داداشی عضو ۳۳۵۳۴۷۳۲ سید ابراهیم انجمنی عضو و دبیر ۳۳۵۳۴۶۷۸

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)
 

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۸