گروه علوم تشریحی و پاتولوژی


مدیر گروه: دکتر نوروز نجف زاده


مرتبه علمی: دانشیار


رشته تحصیلی: رشته علوم تشریحی


‌‌‌‌‌‌پست الکترونیکی: n.najafzade@arums.ac.ir

‌‌‌سوابق پژوهشی:سوابق پژوهشی دکتر محمدقاسم گل محمدیسوابق پژوهشی دکتر محمدقاسم گل محمدیسوابق پژوهشی دکتر محمدقاسم گل محمدی

 

آشنائی بیشتر و رسالت و چشم انداز گروه

 

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۷