مدیریت امور عمومی

اکبر معصومعلیزاده: مدیر امور عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: روان شناسی بالینی

تلفن مستقیم: ۳۳۵۳۴۶۹۷

تلفن داخلی ۱۱۹

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) 

مجموعه مدیریت امور عمومی
امور مالی خدمات اداری تدارکات کارگزینی دبیرخانه
نقلیه روابط عمومی طرح تکریم کمیته امور رفاهی تاسیسات

PDP

کلید واژه ها: مدیرامور عمومی، اکبر معصوم علیزاده، کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، مدیر امور عمومی

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۷