***********************************************

دانشکده علوم پزشکی اردبیل در سال ۱۳۷۲ در ساختمان مجاور مرکز آموزشی درمانی بوعلی تأسیس گردید و در رشته‌های پزشکی و پرستاری و مامایی و علوم آزمایشگاهی دانشجو پذیرش نمود. این دانشکده اواخر سال ۱۳۷۲ به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ارتقا یافته و با گذشت هر سال به رشته تحصیلی آن اضافه گردید.
از سال ۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی به ساختمان فعلی (واقع در خیابان دانشگاه – روبروی دریاچه شورابیل) منتقل و رشته تحصیلی آن در دانشکده‌های پزشکی و پیراپزشکی و بهداشت - و پرستاری و مامایی ارائه گردید.
اوائل سال ۱۳۸۵ آموزشکده بهداشت از دانشکده پزشکی جدا و بعدها به دانشکده بهداشت ارتقاء یافت.
رشته‌ها و مقاطع تحصیلی ارائه شده در این دانشکده:
مقطع دکتری عمومی: پزشکی
مقطع دستیاری: داخلی، اطفال، زنان و زایمان، بیهوشی، جراحی عمومی
مقطع کارشناسی ارشد: بیوشیمی بالینی، میکروب شناسی، فیزیولوژی، علوم تشریح
مقطع کارشناسی: رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، فنآوری اطلاعات سلامت و هوشبری (پیوسته و ناپیوسته)
تلفن‌های تماس ۳ و ۳۳۵۱۰۰۵۲؛ PDF


‌دکتر اکبر پیرزاده

مرتبه دانشگاهی: دانشیار
رشته تحصیلی: گوش، حلق و بینی
پست الکترونیکی : a.pirzadeh@arums.ac.ir

تلفن تماس مستقیم : ۳۳۵۱۰۰۶۰، دور نویس: ۳۳۵۱۰۰۵۷
تلفن داخلی: ۲۵۸، تلفخانه ۳۳۵۱۲۰۰۰، پیش شماره ۰۴۵- خارج از استان اردبیل

طراحی وب سایت :A.C.A Co آخرین بروزرسانی: ۰۳ تیر ۱۳۹۷