نشریات و پایگاه‌های الکترونیکی:

پست الکترونیکی مدیریت کتابخانه: centlib@arums.ac.ir

پست الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه: diglib@arums.ac.ir