واحد پذیرش

۱- رضا مولایی

۲- مهدی مشکاتی

۳- رضا ولیزاده

 

شرح وظایف:

۱-پ ذیرش بیماران سرپایی، تحت نظر و بستری

۲- ترخیص بیماران بستری و تحت نظر در شیفت عصر و شب

۳- تفکیک پرونده های بستری و تحت نظر

۴- پاسخگویی به مراجعین

آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۳۹۷