برنامه پزشکان

ردیف نام پزشک تخصص شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1 ضیاء پور داخلی * * * * * *  
2 معصومی مقدم اطفال * * * * * *  
3 چایچی زنان *   *   *    
4 شفیعی رادیوگرافی   *          
5 فتحی آذر رادیوگرافی   *          

* خانم دکتر شفیعی و خانم دکتر فتحی آذر جهت انجام سونوگرافی ، عصر روز های یک شنبه در بیمارستان حضور دارند.

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸