مدیریت خدمات پرستاری

مسئول واحد:

فاطمه مولایی

رشته تحصیلی:

کارشناس پرستاری

شماره تماس:

۰۴۵-۳۲۹۴۲۹۱۸

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۸