کنترل عفونت

مسئول واحد کنترل عفونت

خانم مونس علیپور

تحصیلات

کارشناس پرستاری

شماره تماس

045-32942531

 

۱.     بررسی بیماران بستری از نظر عفونت بیمارستان

۲.     بررسی کارکنان بیمارستانی از نظر عفونت بیمارستانی

۳.     بازدید کلیه بخشهای بیمارستان از نظر نظافت و بهداشت

۴.     ثبت موارد آلودگی و عفونت

۵.     گزارش آلودگی و عفونتهای بیمارستانی به کمیته کنترل عفونت

۶.     ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع عفونت

۷.     کنترل علائم بالینی و آزمایشهای بیماران

۸.     کنترل کشت ترشحات بیمار از لحاظ عفونتهای بیمارستانی

۹.     گزارش موارد عفونت به پزشک کنترل عفونت

۱۰. تشکیل پرونده بهداشتی برای کارکنان

۱۱. معرفی کارکنان جهت واکسیناسیون

۱۲. معرفی افراد برای معاینه

۱۳. کنترل روشهای مراقبتهای بالینی در بخشهای ویژه و آسیب پذیر

۱۴. نظارت و همکاری در ایزولاسیون بیماریهای عفونی

۱۵. همکاری با کمیته کنترل بیمارستان برای تشخیص و تحقق و کنترل و ارزیابی و بروز عفونت

۱۶. معرفی کارکنان آشپزخانه، رختشوی خانه و مهدکودک جهت تهیه کارت سلامت و تمدید تاریخ هر ۶ ماه

۱۷. داروهای ایمنی جهت کارکنان آلوده شده حین کار

۱۸. معرفی پرسنل آلوده شده حین کار به مرکز مشاوره بیماریها.

۱۹. کنترل وسایل و تجهیزات از نظر عفونت

۲۰. ثبت عفونتهای مشاهده شده

۲۱. گزارش موارد عفونت به کمیته کنترل عفونت

۲۲. ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع عفونت

۲۳. همکاری در آموزش به کارکنان جهت رعایت نکات بهداشتی و محافظتی و نحوه برخورد با بیماران عفونی به دانشجویان

۲۴. همکاری در آموزش شناخت عفونتها و نحوه کنترل و رعایت نکات بهداشتی و محافظتی و نحوه برخورد با بیماران عفونی به دانشجویان

۲۵. همکاری در آموزش رعایت نکات بهداشتی به بیمار و همراه بیمار

۲۶. همکاری در برنامه ریزی آموزش کارکنان و دانشجویان

۲۷. شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت

۲۸. شرکت در دوره های آموزشی جهت کنترل عفونت

۲۹. انتقال آموزشها به کارکنان بیمارستان

۳۰. برنامه ریزی ماهیانه و سالیانه برای تشکیل جلسات کنترل عفونت

۳۱. دعوت از اعضاء اصلی کمیته و غیر اصلی

۳۲. تشکیل جلسه در تاریخ معین

۳۳. ارائه گزارش موارد عفونت و راهکارها

۳۴. تهیه و تکثیر صورتجلسه کمیته

۳۵. ارسال صورا جلسه به واحدهای مربوطهارزیابی و ارزشیابی اجرای ضوابط و مقررات توسط کارکنان بیمارستان

۳۶. ارائه گزارش نتایج ارزیابی به کمیته کنترل عفونت

 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۸