بخش دیالیز

مسئول بخش:

سیمین خادم نوع

تعداد تخت فعال: ۳ تخت

تعداد کارکنان: ۲ نفر

 

شرح وظایف پرستار بخش دیالیز:

۱- پذیرش و ارزیابی مددجو قبل از دیالیز
۲- بررسی و حمایت روانی – جسمی مددجو جهت دیالیز
۳- بررسی وضعیت مددجو از نظر انواع هپاتیت، HIV و انجام تدابیر لازم در صورت مثبت بودن آزمایشات فوق
۴- رعایت اصول جداسازی در صورت مثبت بودن آزمایشات فوق
۵- برنامه ریزی و اجرای واکسیناسیون براساس ضوابط مربوطه
۶- بررسی راههای دست یابی به عروق و انتخاب بهترین راه ممکن
۷- دستیابی به عروق به روش استاندارد از طریق فیستول / کاتترهای دو جداره / کورتکس و سایر روش ها
۸- انجام مراقبت پرستاری از راه عروقی باز در مددجویان
۹- رعایت اصول احتیاطات همه جانبه استاندارد به منظور پیشگیری از ابتلاء به بیماری های منتقله از راه خون در بیماران و کارکنان (استفاده از دستکش، عینک یا ماسک محافظت صورت در زمان اتصال به و قطع بیمار از دستگاه)
۱۰- انتخاب صافی مناسب براساس وضعیت مددجو
۱۱- انجام و بررسی آزمایشات قبل، حین و بعد از دیالیز و تعیین شرایط دیالیز مددجو
۱۲- آماده کردن دستگاه دیالیز و وسایل مربوطه جهت وصل نمودن به مددجو
۱۳- ست کردن دستگاه به روش استاندارد، شستشو و آماده کردن ست و صافی دستگاه دیالیز
۱۴- اتصال بیمار به دستگاه دیالیز با توجه به وزن خشک و راه های دستیابی به عروق، تنظیم دستگاه براساس نیازهای خاص
۱۵- هماهنگی، کنترل و نظارت بر کالیبراسیون منظم و مستمر دستگاه های دیالیز و سیستم RO
16- بررسی نتایج آزمایشات قبل و بعد از همودیالیز و گزارش موارد ضروری به پزشک
۱۷- ارائه تدابیر لازم در مواقع اضطراری از قبیل: پارگی ست و صافی، لخته شدن صافی، قطع برق، خرابی دستگاه و سایر موارد
۱۸- ارائه مراقبت های خاص حین دیالیز جهت پیشگیری از عوارض، کنترل و درمان حین دیالیز از قبیل افت فشار خون، کرامپ عضلانی، درد قفسه سینه و سایر موارد
۱۹- بررسی وضعیت مددجو از نظر میزان نیاز هپارین و تنظیم دستگاه جهت تزریق هپارین
۲۰- بررسی بیمار و ارائه مراقبت های خاص دارویی با توجه به ویژگی های دارو به منظور پیشگیری از عوارض
۲۱- بررسی بیمار از نظر علایم کم خونی و اتخاذ تدابیر لازم با نظر پزشک
۲۲- تعیین و محاسبه میزان کفایت دیالیز در بیماران و اتخاذ تصمیمات لازم با نظر پزشک
۲۳- جدا نمودن بیمار از دستگاه بعد از انجام دیالیز و انجام مراقبت های لازم حین قطع و بعد از دیالیز
۲۴- شستشوی دستگاه دیالیز براساس استانداردها
۲۵- هماهنگی جهت انجام کشت های منظم از دستگاه دیالیز
۲۶- تعیین نیازهای آموزشی و مشاوره با مددجو و خانواده و ارائه آموزش های لازم
۲۷- بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم جهت دیالیز در منزل در صورت امکان
۲۸- ثبت دقیق کلیه اقدامات انجام شده براساس مقررات بیمارستان
۲۹- بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی بیمار و ارجاع وی به واحدهای ذیربط
۳۰- هماهنگی با تیم درمان در انجام فرآیندهای تشخیصی، درمانی و توانبخشی

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷