مدیریت بیمارستان

مدیریت بیمارستان

زهره سعید

رشته تحصیلی:

کارشناس پرستاری

شماره تماس:

۰۴۵-۳۲۹۴۲۴۶۰

شرح وظایف:

 1. مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان
 2. اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخش‌های مختلف بیمارستان
 3. هدایت بیمارستان در اجرای برنامه‌های مصوب بیمارستان
 4. هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تأسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی
 5. شرکت در جلسات هیأت رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته‌های بیمارستانی و غیره.
 6. تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 7. کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان
 8. تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان
 9. تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان
 10. نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه‌ها
 11. ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت‌ها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 12. تقسیم فعالیت‌ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان
 13. ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان
 14. نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 15. شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونت‌های دانشگاه
 16. مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان
 17. ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش
 18. هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه
 19. هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاه‌ها و رفع نواقص دستگاه‌های بخشهای مربوطه
 20. نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان
 21. پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر
 22. پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع
 23. پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت سرپرستی
 24. نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی
 25. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 26. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 27. سازمان دهی فعالیت‌های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 28. صدور دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه
 29. نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه
 30. شرکت در سمینارها، کمیسیون‌ها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق
 31. مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرح‌های تهیه شده و جاری در واحدها
 32. جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق
 33. مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرح‌های مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل
 34. برنامه ریزی طرح‌های بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیت‌های مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران
آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۸