ریاست

دکتر محمد رضا خلفی زاده

پزشک عمومی

شماره تماس:

045-32942034

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸