معرفی اعتبار بخشی

معرفی واحد اعتباربخشی

سرپرست واحد
سمیه غفاری بهار

اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استاندارد های مشخص است. استانداردهائی که بر بهبود مداوم کیفیت، بیمار محوری و بهبود امنیت بیمار وکارکنان تاکید دارد «اعتبار بخشی» برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی وبه عنوان مبنای تفکر آن به کارگرفته می شود.
استانداردهای اعتبار بخشی براساس توانائی فراهم ساختن مراقبت توسط مدیریت وکارکنان بالینی، برای ارزیابی واصلاح ساختار، فرآیندها و نتایج مراقبت تعیین می شوند. اعتبار بخشی به ارتقاء مستمرکیفیت نیاز دارد که لازم است بیمارستان بصورت دوره ای، طی زمانهای ابلاغی وزارت متبوعه تحت ارزیابی قرار گیرد تا موقعیت اعتبار داده شده را حفظ نموده و یا آن را ارتقا دهد.
اهداف اعتبار بخشی
- به رسمیت شنا ختن آن دسته از بیمارستان هایی که اثبات می کنند در حال ارزیابی وارتقاء کیفیت و ایمنی مراقبت هستند.
- بهبود مستمر کیفیت مراقبت سلامت
- افزایش اعتماد عمومی به مراقبت سلامت بیمارستان ها

شرح وظایف دفتر اعتبار بخشی

۱- هماهنگی با کلیه واحد / بخشها در اجرای استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستان
۲- مشارکت در تدوین و سند استراتژیک و به روز رسانی آن
۳- مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت در بیمارستان.
۴- برگزاری جلسات کمیته سنجش و پایش کیفیت و پیگیری مصوبات
۵- نظارت و پیگیری کیفیت برگزاری سایر کمیته های بیمارستانی و ارائه گزارش وضعیت و پیشنهادات مداخله ای – اصلاحی به تیم مدیریت اجرایی در صورت لزوم
۶- تدوین فهرست فرایند های اصلی بیمارستان با همکاری مسئولین بخش / واحد ها و تعیین شاخص های اندازه گیری آنها
۷- -نظارت بر گردآوری داده ها و جمع بندی اطلاعات در راستای شاخص های فرایندی – عملکردی –ساختاری، انجام تحلیل با مشارکت مسئولین بخش ها و واحد ها و ارایه گزارش نتایج تحلیل ها و مداخلات به تیم مدیریت اجرایی
۸- پیگیری میزان پیشرفت در برنامه های بهبود کیفیت / عملیاتی بیمارستان و ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی
۹- مشارکت در تدوین خط مشی – روش اجرایی و دستوالعمل های بیمارستانی به روز رسانی آنها
۱۰- نهادینه کردن فرهنگ ارتقای کیفیت وایمنی در بیمارستان
۱۱- اجرای فرایند رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی از بیماران و کارکنان مرکز (خدمت دهنده و خدمت گیرنده) در بیمارستان.
۱۲- مشارکت در تدوین شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان.
۱۳- همکاری با مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار در، تحلیل ریشه یابی خطاها و نواقص موجود در سیستم.
۱۴- مشارکت فعال در انجام بازدید های ایمنی بیمار.
۱۵- انجام سایر امورات محوله طبق نظر مسئول مافوق

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۱۲