بایگانی

 

معرفی و شرح وظایف

همانگونه که مطرح شد مدارک پزشکی عبارت است از دلیل قابل مشاهده‌ای از آنچه که در بیمارستان انجام یافته و سندسازی به موقع در مورد اقدامات بهداشتی و درمانی که برای بیماران انجام شده است.
لذا در واحد بایگانی توسط کادر واحد مذکور باید مدارک پزشکی تنظیم، تکمیل و مرتب گردد. در بررسی پرونده وجود کلیه اوراق مربوط به اقدامات خاصی که جهت بیمار در آن مرکز درمانی انجام یافته است تثبیت و با سیستمی مناسب نگهداری می گردد؛ تا امکان دستیابی به حداکثر اطلاعات در حداقل زمان در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی مقدور شود.
سیستم بایگانی این پرونده ها ترمینال دیجیت تبدیل یافته و با توجه به اینکه سیستم شماره دهی پذیرش سریال می باشد کلیه سوابق مربوط به یک بیمار داخل یک پوشه نگهداری می گردد.
 
 پرسنل این واحد  که مسئولیت ثبت پرونده ها در دفتر ایندکس ، پوشه گذاری و شماره زدن به پوشه ها ، پشت نویسی پوشه ها ، پاسخگویی به محققین جهت پرونده های مورد تحقیق ، پاسخگویی به پرونده های مراجعین و مکاتبات قانونی رابعهده دارد.

آخرین ویرایش۱۷ مرداد ۱۳۹۵