آمار

معرفی  و شرح وظایف

واحد آمار بیمارستان امام خمینی (ره) مسئولیت گردآوری، تلخیص و طبقه بندی و نهایتا پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات بیماران بستری و مراجعین سرپایی را بعهده دارد. این واحد  وارد مرحله جدیدی از پردازش اطلاعات گردیده است و تاکنون ضمن انجام وظایف ذیل، موفق به همکاری با بسیاری از طرحهای تحقیقاتی و نیز آموزش دانشجویان مختلف از جمله دانشجویان رشته مدارک پزشکی درخصوص مفاهیم آمار و تجزیه و تحلیل فرمولهای آمار بیمارستانی گردیده است

رئوس فعالیتهای واحد آمار بشرح ذیل می باشد :

فعالیت های واحد آمار به دو صورت فعالیت های ثابت (روزمره)و فعالیت های غیر ثابت میباشد

{فعالیت های ثابت یا روزمره}

جمع آوری اطلاعات:

1. تعیین اطلاعات مورد نیاز هر واحد با توجه به نوع خدماتی که در آن واحد ارائه میگردد

2. طراحی فرمولهای لازم با هماهنگی مسئولین واحد(با در نظر گرفتن نوع خدمت،وسایل مصرفی تعداد مراجعین و شیفت کاری و …)

3. توجیه مسئول تکمیل فرمهای مربوطه در چگونگی ثبت اطلاعات

4. جمع آوری فرمهای اطلاعات بر اسی روزانه در فرم مخصوص آمار ماهیانه

3. ثبت و تکمیل نهایی گزارش کلی فعالیت بیمارستان بر اساس فرم های ماهیانه

4. تفکیک کلیه خدمات ارایه شده در بیمارستان به دو بخش خدمات بستری (کلینیک) خدمات سر پایی (پارا کلینیک )

تجزیه و تحلیل اطلاعات:

1. ورود اطلاعات طبقه بندی و خلاصه شده به رایانه واحد آمار .

2. استفاده از نرم افزار EXCELجهت تجزیه و تحلیل و رسم نمودار و تهیه گزارشات مورد نیاز

3. تهیه و تکمیل و ارسال گزارش فعالیت فعالیت بیمارستان با ضمائم مربوطه به اداره آمار و خدمات ماشینی دانشگاه به صورت ماهیانه .     ادامه شرح وظایف

آخرین ویرایش۱۷ مرداد ۱۳۹۵