امور اداری

رضا مرادی

کارشناس پرستاری

شرح وظائف

 

  • کنترل حضور و غیاب کارکنان و  اعلام وضعیت مرخصی ها و نحوه ورود خروج به ایشان .

  • نظارت بر کلیه امور مربوط به خدمات واحد متبوعه وراهنمایی کارکنان تحت سرپرستی .

  • نظارت وسرپرستی امور دفتری و ارسال مراسلات اداری تا مرحله بایگانی .

  • نظارت درتهیه  و تحویل ملزومات و توزیع آن به واحدهای اعلام نیاز کننده .

  • نظارت بر امورمربوط به نقلیه و ماموریت های کارکنان .

  • نظارت بر انجام امور تدارکاتی واحد مربوطه .

  • نظارت بر انجام امور کارگزینی و پییگری .

  •  نظارت بر صدور احکام صادره .

آخرین ویرایش۱۷ مرداد ۱۳۹۵