اسناد و مدارک پزشکی

آشنایی با واحد مدارک پزشکی

درعصر تکنولوژی اطلاعات و اطلاع رسانی، مدارک پزشکی بعنوان مهم ترین ،غنی ترین و واقعی ترین منابع اطلاع رسانی پزشکی و بهداشتی است زیرا مبتنی بر واقعیات علم پزشکی است. مدیریت اطلاعات بهداشتی عبارت از توسعه ، اجراء،‌ نگهداری،‌و مدیریت سیستم ها به منظور تولید،‌ذخیره، بازیابی و انتشار اطلاعات بهداشتی بیمار بصورت موثر و کارا می باشد. مدیریت اطلاعات بهداشتی همچنین تحت عنوان اداره مدارک پزشکی نیز شناخته شده است.


معرفی مدارک پزشکی
اداره پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) یکی از واحدهای پشتیبانی بیمارستان است که از شش واحد ذیل تشکیل شده است :
1- واحد پذیرش بیماران : این واحد از سه بخش پذیرش بیماران عادی و اورژانس و تحت نظر تشکیل شده است
2- واحد مرتب سازی پرونده های پزشکی :‌در این بخش اوراق به ترتیب استاندارد پرونده در مدارک پزشکی مرتب می گیرد و گرافی های در قطع بزرگتر از پرونده از آن جدا می شود و پرونده پانچ می گردد.
3- واحد بایگانی پزشکی : این بخش متشکل از بایگانی جاری – نیمه جاری و راکد است در بخش جاری پروندهه ای ارسال شده از واحد مدارک پزشکی به ترتیب شماره مرتب ، پوشه شده و پشت نویسی پوظه ها انجام می شود و بایگانی می گردد. همچنین عکسهای گرافی نیز جداگانه بایگانی می گردد.
4- واحد آمار : در این قسمت آمار روزانه از بخشهای مختلف بیمارستان جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل می گردد. همچنین اطلاعات آماری در نرم افزارهای مختلفی که در دانشگاه وجود دارد ثبت می گردد.
5- واحد مکاتبات قانونی:‌این واحد مسئول پاسخگویی به کلیه مکاتباتی است که از سازمانها و نهادهای مختلف مانند پزشکی قانوی، نظام پزشکی ، بیمه ها، ثبت احوال و... به بیمارستان می رسد و مرتبط با پرونده پزشکی است .
6- واحد کدگذاری : در این بخش پرونده ها توسط کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD) کدگذاری می گردد. کدها ثبت سیستم می شود و به مراجعین جهت تحقیقات پاسخگویی می گردد.

 

آخرین ویرایش۱۷ مرداد ۱۳۹۵