امور مالی

رئیس حسابداری

عارف نوری 

تلفن تماس:33251605- 045

 

شرح وظایف

مدیر امور مالی مسئولیت تمامی اسناد و مدارک مالی مرکز را  به عهده دارد .

 واحدهای زیر مجموعه حسابداری عبارتند از :

رسیدگی و تنظیم اسناد ، بودجه و اعتبارات ، دریافت و پرداخت ، انبار دارویی ، امین اموال ، درآمد .