کارگزینی

مسئول کارگزینی

سید جواد مرتضوی

تلفن تماس: 33250136 - 045

 

شرح وظائف مسئول کارگزینی

 • پیش بینی  و نیاز سنجی در خصوص پرسنل مورد نیاز مرکز و هماهنگی و تهیه مقدمات و پیش نویس اعلام نیاز به مافوق .

 • پیگیری و تحویل بن سبد کالااز استان و نظارت برتوزیع در بین واحدهای تحت پوشش .

 • رسیدگی به دوره های آموزشی کارکنان و تنظیم فرمها و ارسال  آن به مراکز مربوطه .

 • پیگیری نتایج ارزشیابی طرح تکریم ارباب رجوع و تمدید ضوابط مستخدمین پیمانی .

 • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام اهداف مرکز .

 • صدور احکام پرسنلی اعم از ارتقاء گروه ، تغییر عنوان ، مأموریت و مرخصی .

 • صدور احکام بازنشستگی و تعیین حقوق بازنشستگی و یا وظیفه .

 • شرکت در جلسات مختلف آموزشی و تصمیم گیری مرکز .

 • انجام امورمربوط به تعاون بیمه و رفاه کارمندان .

 • تهیه خلاصه پرونده و صورت برداری از اوراق .

 • رسیدگی به پیشنهادها و تقاضاهای کارکنان .

آخرین ویرایش۱۷ مرداد ۱۳۹۵