کلید واژه ها: کمیته مرگ و میربیمارستان امام خمینی (ره) اردبیلضوابط اجرایی اعتباربخشیدستورالعمل های اعتباربخشیآیین نامه اجراییآیین نامه های وزارتی اعتباربخشیراهنماهای اعتباربخشی

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷