فرآیند ها

فرآیند ها

فرآیند های درمان

 

فرآیند انجام آزمایش اورژانسی فرآیند انجام مشاوره اورژانسی
فرآیند انجام سونوگرافی اورژانسی فرآیند انجام انجام کد ۲۴۷
   
   

 

 

فرآیند های پشتیبانی

فرآیند رسیدگی و تکمیل پرونده بالینی فرآیند پیگیری پرونده های بلا تکلیف
فرآیند پذیرش فرآیند ترخیص

 

کلید واژه ها: بهبود کیفیت و اعتباربخشیفرآیند درمانبیمارستان امام خمینی (ره) اردبیلخط مشیروش اجراییفرآیندهای بیمارستانیفرآیند های بهبود کیفیتدستورالعمل شاخص های بهبود کیفیت و اینمی بیمار

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷