کتابخانه

مسئول کتابخانه

خانم بخشی

تلفن تماس ۳۳۲۵۱۴۰۱ داخلی ۲۲۲۸

وظایف کتابخانه

۱- شناخت نیازهای آموزشی جامعه کتابخانه با توجه به رشته ها ومقاطع تحصیلی

۲- گزینش وتهیه امکانات مورد نیاز جهت مطالعه وپژوهش

۳- راهنمایی وآموزش مراجعین دربازیابی اطلاعات وبهره گیری هرچه بهترازمنابع

۴- ارائه خدمات مرجع، تهیه زیراکس وغیره

۵- ارئه خدمات اطلاع رسانی

۶- برقراری ارتباط با کتابخانه مرکزی وسایرمراکز اطلاع رسانی به منظورهماهنگی درامور فنی ودستیابی به منابع جدید مقررات استفاده از کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

بخش ساعت کاری
مرجع و امانت دهی ۷:۳۰ الی ۲۱:۳۰
سالن مطالعه ۷:۳۰ الی ۲۴
روزهای تعطیل  
سالن مطالعه ۹:۳۰ الی ۲۱:۳۰
   

 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۶