ایمنی بیمار

ایمنی  بیمار

کلید واژه ها: راهنماهای ایمنی بیماردستورالعمل های ایمنی بیمارداروهای هشدار بالابرقراری ارتباط صحیحالزامات رضایت آگاهانهراهنمای بهداشت دستاسترلیزاسیون فوری

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۸