معرفی واحد بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

مسئول واحد بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

سعید رجبی

اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استاندارد های مشخص است. استانداردهائی که بر بهبود مداوم کیفیت، بیمار محوری و بهبود امنیت بیمار وکارکنان تاکید دارد «اعتبار بخشی» برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی وبه عنوان مبنای تفکر آن به کارگرفته می شود.
استانداردهای اعتبار بخشی براساس توانائی فراهم ساختن مراقبت توسط مدیریت وکارکنان بالینی، برای ارزیابی واصلاح ساختار، فرآیندها و نتایج مراقبت تعیین می شوند. اعتبار بخشی به ارتقاء مستمرکیفیت نیاز دارد که لازم است بیمارستان بصورت دوره ای، طی زمانهای ابلاغی وزارت متبوعه تحت ارزیابی قرار گیرد تا موقعیت اعتبار داده شده را حفظ نموده و یا آن را ارتقا دهد.

اهداف اعتبار بخشی
- به رسمیت شنا ختن آن دسته از بیمارستان هایی که اثبات می کنند در حال ارزیابی وارتقاء کیفیت و ایمنی مراقبت هستند.
- بهبود مستمر کیفیت مراقبت سلامت
- افزایش اعتماد عمومی به مراقبت سلامت بیمارستان ها

شرح وظایف:

تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.

تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.

تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی

هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.

تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.

تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان..

تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان.

نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان

پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان.

ارتقاء نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان.

هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان

نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی، تشکیلات بیمارستانی و غیره

بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم

نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی

نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بخش ها از طریق نرم افزار اعتباربخشی وزارتی

انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

اهداف کلان:

 1. نهادینه کردن فرهنگ ایمنی بیمار و ارتقای مستمر کیفیت
 2. ارتقا خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی در راستای استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستانی
 3. ارتقا فضای فیزیکی و تامین تجهیزات مورد نیاز مرکز
 4. ارتقای توانمندی کارکنان
 5. توسعه پژوهش های بالینی و سازمانی منطبق با نیازمندی های سازمانی

 

چشم انداز

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل بر آن است بعنوان مرکز پیشرو در ارائه خدمات درمانی و تربیت نیرو های انسانی متناسب با نیاز های جامعه، در پنج سال آینده در عرصه منطقه جزو بیمارستانهای ممتاز شناخته شده و نقش موثری در ارتقای سطح سلامت جامعه داشته و در بنای زندگی معنوی و اخلاقی گام بردارد.

 

رسالت / ماموریت

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل بعنوان بزرگترین مرکز فوق تخصصی جنرال بزرگسال استان مطابق با قوانین وزارت بهداشت و درمان کشور بر آن است تا در زمینه ارائه خدمات مطلوب پیشگیری، تشخیصی، درمانی، آموزش فراگیران و همکاری در پژوهش ها با استفاده از امکانات، تجهیزات وفناوریها و روشهای نوین درچهارچوب ارزشهای اخلاقی واسلامی، در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه و تربیت نیروی انسانی متعهد و توانمند ، گام های موثری بردارد.

 

ارزش ها / باید ها و نباید ها ی مرکز در دستیابی به ماموریت:

 • احترام به حقوق بیماران و سایر ذینفعان
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • نوآموزی و بازآموزی
 • خود توانمند سازی
 • حفظ محیط زیست
 • مشارکت جمعی
 • قانونمداری

 

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۶