قابل توجه کلیه همکاران پرستاری
کنفرانس آنفلوآنزا
مدرس «آقای دکتر حبیب زاده

گروه هدف: تمام بخشها (به ویژه بخشهای اورژانس و عفونی)
محل برگزاری کارگاه: سالن کنفرانس بیمارستان امام خمینی (ره)
روز چهارشنبه ۹۷/۸/۹
زمان: ساعت ۱۰/۱۵ صبح
همکاران محترم لطفاً سر ساعت مقرر حضور بهم رسانید
زمان انجام پست تست متعاقباً اعلام خواهد شد