اسامی رؤسای محترم قبلی بیمارستان

 

۱- دکتر هادی عطامنش متخصص بیهوشی

۲- دکتر فرزاد پیرزه متخصص جراحی عمومی

۳- دکتر امین داننده مهر متخصص داخلی

۴- دکتر صالح صالحی متخصص بیهوشی

۵- دکتر حسین شریفی پزشک عمومی

۶- دکتر باقر طالبی پزشک عمومی

۷- دکتر امیر عزیزی پزشک عمومی