سوپروایزر آموزشی

خانم ر. نظری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

سمت: سوپروایزر آموزشی

شماره تماس: ۹ -۳۲۴۲۷۴۳۵ -۰۴۵ داخلی ۲۹۷

خلاصه ای از شرح وظایف سوپروایزر آموزشی: 

آخرین ویرایش۲۴ مرداد ۱۳۹۵